Cvičení JPO


Hasiči lidem | IZS a JPO - 28.12.2005
Příprava, provedení a vyhodnocení cvičení jednotek PO


Příprava, provedení a vyhodnocení cvičení

kpt. Ing. Josef Fajgar, MV-generální ředitelství HZS ČR
foto autor

Uplynulý rok 2004 byl z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“) a složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) významným obdobím z hlediska odborné přípravy jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) HZS ČR, dalších složek IZS a orgánů, podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události.

K odborné přípravě přispěla především taktická cvičení organizovaná na územní (okresní, krajské), republikové a mezinárodní úrovni. Z významných mezinárodních taktických cvičení se jednalo o cvičení pod názvem BESKYDY 2004 (září 2004) a cvičení pod názvem ROPA 2004 (říjen 2004), organizovaná MV-generálním ředitelstvím HZS ČR ve spolupráci s HZS Moravskoslezského a HZS Jihomoravského kraje a zahraničními záchrannými týmy z Polské a Slovenské republiky.

Příprava těchto ale i ostatních cvičení IZS byla velmi náročná na přípravu dokumentace a vlastní provedení. Samotná příprava cvičení si vyžádala přijetí řady opatření při dodržení příslušných ustanovení platných právních předpisů. Zejména poznatky z organizace taktických cvičení IZS vyvolaly potřebu sjednocení přístupu organizátora cvičení v přípravné, realizační a vyhodnocovací etapě cvičení. Organizátorovi cvičení by měla napomoci metodická pomůcka pod názvem „Doporučený postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení“, která je připravena k vydání ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra.

Následující text velmi rámcově popisuje postup při přípravě dokumentace k prověřovacím a taktickým cvičení v souladu s:

 • § 36 odst.1 a § 39 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (dále jen „vyhláška o jednotkách PO“),
 • § 17 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen „zákon o IZS“),
 • § 17 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému (dále jen „vyhláška o IZS“).

V doporučeném postupu pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení jednotek PO nebo dalších složek IZS jsou popsány:

 • druhy cvičení podle výše uvedených právních předpisů,
 • postup organizátora prověřovacích a taktických cvičení v přípravné, realizační a vyhodnocovací etapě cvičení,
 • obsah a rozsah dokumentace k prověřovacím a taktickým cvičením a pravidla pro její zpracování,
 • zásady pro archivaci zpracované dokumentace k prověřovacím a taktickým cvičením.

Druhy a zaměření cvičení

V rámci odborné přípravy jednotek PO (v podmínkách požární ochrany) a v rámci přípravy dalších složek IZS (v podmínkách IZS) jsou HZS krajů organizována prověřovací nebo taktická cvičení. Zaměření a rozsah taktických cvičení HZS kraje uvádějí v ročním plánu pravidelné odborné přípravy a některá mohou být specifikována základním zaměřením pravidelné odborné přípravy jednotek PO HZS kraje, stanoveným MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

Prověřovací cvičení

u jednotek PO je určeno k prověrce připravenosti a akceschopnosti jednotek PO, k prověření požárního řádu obce, k prověření dokumentace zdolávání požárů, havarijních plánů nebo k ověření součinnosti mezi jednotkami PO a dalšími složkami IZS; součástí tohoto cvičení může být i vyhlášení cvičného požárního poplachu,

u složek IZS je určeno k ověření přípravy složek IZS k provádění záchranných a likvidačních prací, k prověření havarijních plánů nebo k ověření součinnosti mezi jednotkami PO a dalšími složkami IZS; součástí tohoto cvičení může být i vyhlášení cvičného poplachu pro složky IZS.

Taktické cvičení

u jednotek PO je určeno k ověření schopností velitelů jednotek PO a štábu řídit jednotky PO a k ověření znalosti území, pro které byla jednotce PO s územní působností stanovena územní působnost; provádí se za účelem přípravy jednotek PO nebo štábů na zdolávání požárů nebo záchranné práce při mimořádných událostech; jde především o cvičení zaměřená na taktickou úroveň řízení zásahů jednotek PO; taktická cvičení organizují velitelé jednotek PO v souladu s ročním plánem pravidelné odborné přípravy,

u složek IZS je určeno k ověření přípravy složek IZS a orgánů, podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události.

Taktické cvičení IZS se podle rozsahu provedení cvičení a úrovně koordinace složek IZS člení na:

taktickou úroveň – cvičení jsou organizována zpravidla na úrovni velitele zásahu, velitelů jednotek PO nebo vedoucích dalších složek IZS; do cvičení jsou zapojeny jednotky PO, další složky IZS a ostatní subjekty podle zpracované dokumentace cvičení; do cvičení může být zapojen štáb velitele zásahu,

operační úroveň – cvičení jsou organizována zpravidla na krajské úrovni; do cvičení jsou zapojeny jednotky PO, další složky IZS, ostatní subjekty, operační a informační střediska IZS a operační střediska složek IZS podle zpracované dokumentace cvičení,

strategickou úroveň – cvičení jsou organizována zpravidla na úrovni obce s rozšířenou působností, kraje, republiky, popřípadě mezinárodní; do cvičení jsou zapojeny jednotky PO, další složky IZS, ostatní subjekty, operační a informační střediska IZS, operační střediska složek IZS, štáby hasičských záchranných sborů (dále jen „HZS“), krizové štáby určených obcí a krizové štáby krajů podle zpracované dokumentace cvičení.

Součástí taktických cvičení jednotek PO a IZS jsou i cvičení, která se připravují v rámci zabezpečení preventivně výchovné a propagační činnosti a provádí se formou ukázky.

Oprávnění k nařízení cvičení a schvalování dokumentace cvičení

Oprávnění k nařízení prověřovacích nebo taktických cvičení pro jednotky PO je řešeno v souladu s § 39 vyhlášky o jednotkách PO (Poznámka redakce: Ministerstvo vnitra připravuje novelu vyhlášky o jednotkách, změna oprávnění se týká i § 39).

Oprávnění k nařízení prověřovacích nebo taktických cvičení IZS je řešeno v souladu s § 17 zákona o IZS a § 17 vyhlášky o IZS.

Organizace cvičení

Z časového hlediska lze organizaci cvičení členit na:

 • přípravnou etapu, která začíná zařazením cvičení do plánu úkolů; přípravná etapa
  obsahuje zejména výběr místa k provedení cvičení, přípravu štábů HZS a orgánů,
  operačních a informačních středisek IZS, jednotek PO, dalších složek IZS a přípravu
  rozhodčí služby a pozorovatelů; přípravná etapa končí schválením požadované dokumentace
  ke cvičení,

 • realizační etapu, která začíná vyhlášením simulované mimořádné události podle
  schváleného plánu provedení cvičení; realizační etapa končí provedením cvičení, tj.
  provedením záchranných a likvidačních prací zapojenými složkami IZS, nebo rozhodnutím
  řídícího cvičení; pro popularizaci cvičení může být uspořádána tisková konference,

 • vyhodnocovací etapu, která začíná podle úrovně a rozsahu cvičení sběrem
  hodnotících zpráv od členů rozhodčí skupiny a zahájením činnosti vyhodnocovací skupiny,
  která zodpovídá za komplexní analýzu cvičení, zapracování návrhů na opatření a závěrů z
  jednotlivých pracovišť a zpracování závěrečného vyhodnocení; vyhodnocovací etapa končí
  předložením hodnocení tomu orgánu, který cvičení schválil, popřípadě nařídil a
  případným projednáním navrhovaných opatření.

Při přípravě cvičení, jeho realizaci a vyhodnocení je třeba postupovat diferencovaně podle rozsahu provedení cvičení a úrovně koordinace složek IZS. Námět cvičení v návaznosti na simulovaný druh mimořádné události významně ovlivňuje především přípravnou etapu a rozsah zpracování dokumentace ke cvičení.

Dokumentace cvičení a její archivace

Dokumentaci prověřovacího cvičení zpracovává prověřující orgán zpravidla formou písemné přípravy. Pro rozsáhlé prověřovací cvičení je možno přiměřeně použít doporučený rozsah dokumentace taktického cvičení. Vyhodnocení se zpracovává samostatně. Pro prověřovací cvičení jednotky PO může být vyhodnocení nahrazeno zprávou o zásahu, vypracovanou po provedení cvičení.

Dokumentaci taktického cvičení zpracovává organizátor zpravidla v následujícím rozsahu:

Záměr cvičení – je výchozím dokumentem, který stanovuje základní rámec taktického cvičení a je podkladem pro zpracování následné dokumentace cvičení. Záměr taktického cvičení schvaluje osoba oprávněná nařídit cvičení.

Organizační pokyn – je pracovním dokumentem, který stanovuje pravidla pro přípravu cvičení a organizační zabezpečení vlastního průběhu cvičení. Organizační pokyn k zabezpečení cvičení schvaluje řídící cvičení, popřípadě osoba pověřená přípravou a provedením cvičení.

Plán provedení taktického cvičení – je souhrnným prováděcím dokumentem vytvářejícím podmínky pro organizované provedení taktického cvičení, splnění stanovených cílů, procvičení všech zadaných úkolů a zabezpečení efektivního řízení cvičení. Plán provedení taktického cvičení schvaluje osoba, oprávněná nařídit cvičení.

Hodnocení taktického cvičení – je dokumentem pro vyhodnocení stanovených cílů cvičení. Hodnocení předkládá řídící cvičení po ukončení cvičení osobě nebo orgánu, který cvičení nařídil.

Pro taktické cvičení, provedené formou ukázky, se dokumentace výše uvedeného rozsahu nezpracovává.

Při organizování cvičení jednotek PO nebo IZS se veškerá dokumentace připravuje (s výjimkou hodnocení) před provedením cvičení. Dokumentaci o společné odborné přípravě a o cvičení IZS zpracovatel archivuje po dobu pěti let.

Závěr

Hlavním účelem tohoto článku bylo naznačit odborné veřejnosti možný postup při přípravě dokumentace cvičení a jeho provedení u jednotek PO a v rámci IZS. A to nejdůležitější, tj. v přípravné etapě cvičení rozlišit přístup organizátora cvičení při zpracování rozsahu výše popsané dokumentace. Doporučený postup přípravy dokumentace, provedení a vyhodnocení cvičení HZS kraje je znázorněn na schématu.